Inbjudan Årsmöte 2023

Inbjudan till Västmanlands Seglarförbunds årsmöte

Datum: 2023-11-07
Tid: 19:00
Plats: Jollekappseglarnas klubbhus, Ankargatan 1, Västerås
Program: Årsmöte enligt dagordning

Välkomna önskar Västmanlands Seglarförbund!

Länk till Verksamhetsberättelsen.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsregistrering
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022-09-01 till 2023-08-31
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
 10. Revisorernas berättelse för tiden 2022-09-01 till 2023-08-31
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för en tid av ett (1) år
 13. Val av ledamöter för en tid av två (2) år
 14. Val av ledamöter för en tid av ett (1) år
  Ledamoten i VSF ansvarig för kölbåtssegling (inkl. övningsseglingarna i Västerås) utses enligt ett rullande schema av klubbarna JKV, WSS och SSA.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant för ett (1) år
 16. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen 2024/2025. Sammankallande enligt rullande schema, ordförande i klubben eller av denne utsedd annan representant från klubben.
 17. Val av ombud till Seglardagen 2024 (SSFs årsmöte)
 18. Val av ombud till Västmanlands Idrottsförbunds (VIF) årsmöte 2024
 19. Fastställande av budget för 2023/2024
 20. Fastställande av Föreningsavgifter för 2023/2024
 21. Motioner
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande
0%